VIDEO #

V-001

V-002

V-003

V-004

V-005

DESCRIPTION

Yuri Gagarin first manned spaceflight

Original 7 Astronauts; Alan Shepard; Mercury launch

John F. Kennedy speech to Congress

John F. Kennedy speech at Rice University

John Glenn & Friendship 7

AUDIO F=full; P=part; N=none

LENGTH

:27

:57

:12

■28

:52

I" " wm. »

V-006

V-007

V-008

V-009

V-010

Valentina Tereshkova, first woman cosmonaut

First Soviet EVA Alexi Leonov

Sputnik

First Russian space station Salyut 1971

Gemini 4 spacewalk - Ed White

25

18

19

47

22

V-011

V-012

V-013

V-014

V-015

Gemini 6 & 7 rendezvous

Apollo 1 1

Apollo 1 1 stills (4)

Earth rise

Apollo 1 1 Earth rise (zoom: moon to earth still)

:29

1:32

:09

:14

:41

V-016

V-017

V-018

V-019

V-020

Apollo 17 lunar rover

Apollo 17 splashdown

Apollo 14 lunar landing & US Flag

Apollo 12 LEM (receding)

Apollo Soyuz 1975 - launch sequence to dock

13

20

20

1:03

V-021

V-022

V-023

V-024

V-025

Apollo-Soyuz hatch open, handshake, coin

Apollo-Soyuz Breznev phone call to crew

Apollo-Soyuz President Ford phone call to crew

Skylab

STS-63 montage (proximity ops)

■AS

■26

■AO

1:00

:42

1

V-026

V-027

V-028

V-029

V-030

STS-60 (Krikalev/Wakeshield)

Mir 18 (Thagard)

STS-71 approach and docking, group shot

STS-71 docking only/Hoot Gibson narrates

STS-71 undocking/Soyuz dock & undock/flyaround

:50

:47

:53

:43

1:08

V-066

V-067

V-068

V-069

V-070

Culbertson on Phase 1 - detailed

Frank Culbertson discusses lessons learned from Phase 1

Culbertson on Shuttle-Station comparison

Norman Thagard

Vladimir Dezhurov

:57

1:10

42

11

10

i

V-071

V-072

V-073

V-074

V-075

V-076

V-077

V-078

V-079

V-080

Gennadiy Strekalov

Robert "Hoot" Gibson

Ellen Baker

Greg Harbaugh

Chris Hadfield (CSA)

James Halsell

Ken Cameron

Jerry Ross

Bill McArthur

Yuri Gidzenko

10

15

11

09

12

07

11

11

09

09

V-081

V-082

V-083

V-084

V-085

Thomas Reiter (ESA)

Shannon Lucid

Yuri Onufrienko

Yuri Usachev

Ron Sega

09

15

10

11

10

V-086

V-087

V-088

V-089

V-090

Linda Godwin

Kevin Chilton

Michael "Rich" Clifford

Richard Searfoss

John Blaha

09

10

08

10

13

V-091

V-092

V-093

V-094

V-095

Valeri Korzun

Alexander Kaleri

Jerome Apt

Terrence Wilcutt

William Readdy

11

12

12

10

12

V-096

V-097

V-098

V-099

V-100

Tom Akers

Carl Walz

John Grunsfeld

Michael Baker

Brent Jett

12

14

12

12

10

V-101

V-102

V-103

V-104

V-105

Marsha Ivins

Peter "Jeff" Wisoff

Jerry Linenger

Charles Precourt

Eileen Collins

13

14

13

10

15

V-106

V-107

V-108

V-109

V-110

Elena Kondikova

Carlos Noriega

Ed Lu

Jean-Francois Clervoy (ESA)

C. Michael Foale

15

11

11

15

V-111

V-112

V-113

V-114

V-115

Vasili Tsibliev

Alexandr Lazutkin

Anatoly Solovyev

Pavel Vinogradov

James Wetherbee

17

18

15

11

17

V-116

V-117

V-118

V-119

V-120

Michael J. Bloomfield

Vladimir Titov

Scott Parazynski

Jean-Loup Chretien (CNES)

Wendy Lawrence

10

12

15

15

14

V-121

V-122

V-123

V-124

V-125

David Wolf

Joe Frank Edwards, Jr.

James F. Reilly, II

Michael P. Anderson

Bonnie Dunbar

14

10

10

11

15

V-126

V-127

V-128

V-129

V-130

Salizhan Shakirovich Sharipov

Andrew Thomas

Dominic L. Gorie

Franklin Chang-Diaz

Janet Kavandi

10

15

14

13

15

V-131

V-132

V-133

V-134

V-135

Valery Ryumin

Talgat Musabayev

Nikolai Budarin

Valery Polyakov

Survival Training: water landing (R); winter training (R); Bailout (U)

15

10

15

10

1:55

V-136

V-137

V-138

V-139

V-140

Underwater training (R/U)

Simulators: dock/undock (U); flight deck training (U); motion base simulator (U);soyuz simulator (R);Lucid/Bbaha in baseblock (R)

EVA training: Parazynski virtual reality (U)

Zero-G training in Russia: Thagard, Dunbar, Blaha, Lucid

Workout (R) -physical training Foale/Wolf/Linenger/Lawrence

1:22

1:44

:54

:49

■AO

I

V-141

V-142

V-143

V-144

V-145

Star City & Mir hardware mockups (R)

Control Centers: MCC, Korolev; Johnson Space Center aerial/MCC;KSC launch control

Houston, TX/Johnson Space Center aerial

Moscow, Russia

Baikonur, Russia - launch of Thomas Reiter on Soyuz (Mir 20)

:48

1:21

:24

:42

i

:52

V-146

Space Station History - (excerpt from "Meet Me at the Station" educational video)

1:17

Wm

Hiswur