مشوقي شاوي“ جا

جڄڃحائاث

سنڌي اد بي ڊو رڊ ڄام مُورو/حيد رآبادا سنڌ 6 | 4ھ./ 44 عم

ڇاٻو ٻهر يون سال سم هم/ ۽4 4 تعداد ‏ ۽ . ۽ هؤاز

سنڏي ادبي بورڊ حا سمورا حح ع واسمطا قا |

ت-. ٽا 001 - 9 :8 ه71٣1]‏

ملڻ جو هنڌ ۽

.من

سنڏ يٍ اد بورڊ ٻڪ استنال

ليڪ < چاڙهي» حيد رآباد سنڏ ۽

( جي » ٻي ۾ * او باڪس نمبير +۽)

هي ڪتاب سنڌي ادبي بورڊ پرنٽنگ پريس ڄام شورو ۽ سنڌ پر مثنيجر جاو يد سرڙا

ه‫

ه‫ - ٣‏ مب ما - = ٍِ= -= 5 !- = [٣‏ ٣‏ عم ٳ ۽ سہ شر .1 >1 ٻر ٣ .‏ ۽ ٣ؼحب‏ ڄ پ هه سب يب ڪا +٣‏ مم ٣ ۱‏ ء- پاٹر ٣‏ ريس

وت

عنوان ڇپائيند اٴڙ ڀا ران عالاسم 0 2 ح ي باڪيءَ۽ سچڇ يتاڻيءَ - سنوريءَ کي اع سو سالام مشرقي شاعريءَ حا فتي قد و ۾ رح حانات

شاعري ۾ ڪر

عربي شاعري (ايام جاهليت ۾ر)

عربي شاعريءَ جا ڇند بيثال

فارمي شاعري

تر ڇ‫ شاعري ( وحد ت الوجود )

تنتيد ي جانڙو

فلسفو ۽ الاهيات (رومي ۽ غيام)

اود و شاعري

غزل

حد يد اد ب

اشتراڪيت

اد رب پرائم اد پ يا اداب پرائر زند گي

طريقہ ڪار ِ‫

ڏظ رياتي ڪشمڪش

ڇا جد ۾د اد ب لطيف جي خلاف آهي

حديد ادايب فن جو اعتراف ڪن ٿا

بُتاد ان جا حليد اد ب تي اعتراشر

2 ب

مولانا سنڌي ۽ اقبال جى راة

ڇا مادي زند گي جو سنوارڻ بہ جرم آهي

رجوع ۽ اعتراف

ائتراڪيت

ڇا نون اد ب آزادي خيال آزادي راءِ ۾ آزادي عمل جو پيقامم آهي ڇا نئون اد ب فرقيوارا:ء قوميت ۾ ۽ قومي تعصب کاڻنڻ پاڪ آهي ڇا جديد ادب عوام ۽ پست حال ط٬قي‏ جو ترجمان آهي آپا حدايد آادب تي اشتراڪيت جو اثر آهي

حڪيم الامت علانہ اقيال

اشتراڪيت ڇ اٿيال

مڌ هب بتعلق رد ععل

اقبال حق تعاليٰي جي حضرر ۾

صفحرو الن/ب 40/1

٣٣ ٣٣+ ڃ٣‎ ِٿ‎ ما‎ ؟َ٬‎ ڪڪ‎ نگ‎ 2ھ٣‎ ام‎ 4 4” ٣٣ سس‎ 4[٬م‎ *“ 44 فٽ‎ ڪُ5‎ ھ۱5‎ 924 494 4 6 0 ٣ لي‎ ڪ*‎ “. ٣

٣ ٣٣ ہ-ڄ٣ٳع‎ ٣ڂ‎ سم‎ ه!=‎ ام‎ 4 - 3 ٣ پٻ‎ عٳم-ہ‎ شَ‎ -+

ح نڻين نظاهر جو ڪ حم

4 8 .اح ام -٣‏ ڻه ڻه مم=- = عرش ٿر هو .4 ۽ 1٣‏ سہ

[ 2 ] ابليس

مموت

خطا وار ڪيڀر؟ رازدان

حرف شيرين تر<مانَ آد ۾ جو ڙوال شڪاأيت

موازنو

بپهمُّت

معپبوري

حيات جاودان

نابليس جي نقاضا

سياست دانْ

جيريل

شاعر انقلاب جوش سليح آباد ي گٿاهم جي آسبت

سنڌي شاعري

سنڌي شاعريءَ جو تارييخى ۽ تهذ ببى پس مہنظر (لطيف) سچل *ريہمت َ‫ :

سامي

ملڪ هم متصور ڪڻهيى ڪنهند ين ڪيترا قاضي قتاد ن

شاهم ڪرڍير

٫يڂد‏ ور محمد شريف رح راڻيپوري

ميانڻ صاحيڌ ٿو فة۽ر

شاهہ عتايت رصضوي

خواڃ ٫حمد‏ زبان رحہ لواري شريف

شيځ عبدالر< يو گرھوڙي رحہ

آخوند گل يحمل گل

ٻِڇپ-ه صادق فاير

۱٣٣ ٣٣ ٣٣ ٣٣ رآ ۽‎ ۽‎ ٣۽‎ ۽‎ ٣ا‎ ٣٣ه‎ ٣ه‎ 0٣7 ۱*٣ی‎ ۱٣7 ؟1‎ 1 ۱٣ ٣ ڪاعٳ ۽‎ ۱ مم‎ ع‎ ۱ ۱04 ) ڪا‎ ۱ ۱ ۱ ۱" ۱ ھ۱4‎ ويل‎ ڪا‎ رک‎ 1۱٣ 12٣”

ڂ0 1 .- پ1 اه 4

عم

مڪح 46ه= يز پر ا۾۾/=ہ پآپار

پٳپآم مر

حم

#ه/|-

ريرب -= ..-

- ٣

] 3 [

بيد ل

ر کيل مثشألڅم

دلڀت صوفى

روحل ڦہير

اشرف

خہ هم صوفي

قطأاب شأ8م

ٻڍل فةٌءِر ڳ ڙو

د ريا خان

دراد فئمر

خليفو ٺبي بش اقاميو) لغاري ره ھر

سرالڪي « ملٽاان شاعري

سلطان باهو رز خم

بلا شاھم

يڪ پاڻ

خواحم غالامر قريد رحم

سنڌي شاعريءَ جو جد يدا داۇو

سنڌي جد يد اداب ۾ ڪر آهي ڇا؟ ڪفثر, الحاد ۽ زندتي لا شرعي <ڪيو (فتلمع تٽڪفير)

احہياط جي دعلمہم

عمل» عقيدي ۽ ايمان جو فرق

غلط خبر ۽ غلط فهمي

تحتيق جا اصول

تهمت لڳائيند ڙ ڪافر آهي یا فاسق

سو امڪاٿات ان ھڪ احتمال ڊِ اگر ڪر

جو ته هجي تء پوء آن کي دم ڪافر چٌيو

هڪ احتمال هوندي ب ڪفر ڪيئن عاند ٿو ته

اهل قبله جى تڪقير جانثز اه آهي

ي

احتياط جي ضرورت

۱0٣ ۱ ڪڪ‎ ڪه۱‎ ا۱‎ ۱5 ۱2 ي..‎ سڃس۱22‎ ۱/4 ۱٣ ۱/٣ ۱2ھ٣‎ مم‎ ۱٣ عار ۽‎ ڪام‎ ين‎ ء۱4‎ ه0‎

5

۱ 974 ۱ لهچڙيلن 4 95

مه ٣‏ ۽٣‏ ۱ . ؼ جه

-7ح _=

-= شاعري انهن حڪمن کان خارج اآھ.

-= 4 =ہه 4-=

1

ڌڏ هم تاو يل ۽ تحريف الحاد * زندقو

8

تصوف خ شاعري نج آهن آخري تٽيمهم بحٹٿ جو ماحصبل ّاأ لطعم تآڪقير

...1 تاو ڀل 7٣‏ اگر امامن ۽ يس عتهد ان وٽ اختلافل تا 8 بوةه

سحه

+. ۱ ديد سنڌڈي ادب تاو ڍ

.+٣‏ ۽ شاءريءَ هر باطني تاو يالات

پڊ صا ھی. !اه .تت پر ۾ ار

.)ته

ل جي رعايت ان ب«روم ڇو (تاو يل ۾ باطئي يھاين)

سنڌ ي حليد اد ٻپ تي خارجي اراٿ نا

خيام تي ڪر حي فتوا خيامر جا سڏ هبي نظريا خياھم جي شراب نوشي

حافظ شيرازي

۽ سي سلمان ند وي حا رايا

= =-

ڊير ولي اه راءِ مولانا ناطاق لکيويءَ جي را

۽ وس سر عءبدالةاداو جىي راءُ

عٳ ۽ ۽ سہ تت اچ 711 ر-=ھ ۱134 يب ۽ ٣‏ | له ٣‏ ۽ ۽ پٻ اضر مه ڻ +7۱

حافظ شيراڙيءَ جو شراب

جديد سنڌي شاعري ۽ بڌ هب خيامر جيىي مڏ ھٻبي حيهٌُ٬٫ت‏ حافظ شيرازي ۽ بڌ هب سنڌي جديد اد ب فڻ شعر #يڂ اياز جديد سنڌ ي شاعري ۽ شراب

اشتراڪيت ۽ جديد سنڌ ي اد ب روس

حد لياڻي ماد يت

باخڪال

اشہراحڪيت جو ٻدل

حرف آخر

۽ ؟ ٣‏ ڄ

ڻ. ؟ ڻم ٣.‏ * ؟ با/ »ه ؟

٣۽‎ . 4

۱ ۱ #* ٣ ۱)‏ عم ۽ ۽ ۽ ۽٣‏ ٿه ۱؟ 4 ۱ ج* عم ٣‏ + عٳ » ۽ ٣“‏ ٣؟‏ ؟ ؟ .؟؟ مر اپ ٣٣ؼٻ‏ پآ ٣‏ پٻ ۾ ۱٣۽‏ ٣‏ ٣۾ ٣‏ هه ؟ ٣4‏ مم ؟ 7/1 4 ؟

مولانا غلام محمد ”گراني") اسان جي انهن سرواڻ عاليڻ باڻ هو جن سنڌ۽ سنڌ ي ٻوليءَ تي آيل كئين واقت ۾ أادبى ني تافلي جي سرواڻي ڪئي. .اگ رامي صاحب نہ رڳو بيباڪيءَ سان سنڌ جي ان تي لکيو ۾ سنڌ جي حقڻ لا پاڻ پتوڙيو بلڪ هو پنهنجي هم مر توڙي نو جوان ساٿار ين سان ڪلهو ڪلهي ۾ سلائي عملي جا کوڙ پڻ .79 گڏ رهيو» پوءِ آھو سنڌي ادبى بنا نت جو پليٿٽ فارم هجي » روح رهاڻ جا حشن هجن » سنڌ ي سوسائٽي َ واري 9 هجي» لط٫ٺ‏ ۔ - ڏينهن هجن» ون يو ٽٿ خلاف تحريڪ هجي» سنڌي سورمن جي ثاِ هجي»؛ هوشو۔ ڊي هجيء یا ادبي ۽ قوبى جلسا ۽ حلوس ين هو سدائين يهڙر واري د ستي پر رهيو ۽ سڀئي کي ڏاڍ ۾ ڏھه ڪا سان سهاڏي اٽڪائڻ تي اتساهيندو رهيو .

جڏهن سنڌ جى ڳچيءَ ۾ ون يونٽ جو ڳورو ڳٿ پاتو ويو ۽ سنڌي ٻوليءَ کي پنجين درجي اي در ڪيو ويو ۽ تڏھن سنڌي عالمن» اديبن * شاعرن انهيءَ ڪٽر پڻي ڪ ظلم خالاف سڅت احتجاج ڪيو ِ پنهنجي حقڻ لاءِ آڻي .كه ٿيا. ‏ آئين هڪڙيءَ ّّ ََ جتم و رتو » جنهن سنڌ» سنڌي ٻوليءَ ۽ سنڌي اد ب تى دورا رس اٿر ڇڏي

( ب )

سنڌ ساڻن اها سڪ ايڏي ري سم نم هئي »۽ حق سچ لاءِ اها و پوهاند ڪا اڪ جي سا کي دم دم هُّْيء اڻهيَ ً7 ڌم =“ر جو سانگو لاھهڻو هو ۽

سور يءَ تال يسو ۽ ڪا هلندي خ يك يون گرنتار يون هيون؛ جيل هئاِ الزام هئا

اسان تي الزام)۽ آنسدا جگ جيئڻ جا

6

اه

سلڪ دشمنئيءَ ڇ اسالاو دشمني حا بهتان هئا ۽ فتواتون ھيون.

يا پاڻ بت ان الد .]اين ڏو شاغد آشياڻ ۱ . ٣‏ رامي صاحب پنهنجي تقر يرن توڙي تحر يرن ۾ انهن هٿ لوڪين الزامن ۽ بهتانن جي پٿ وائکي ڪندو رهيو ۽ ان جو وڏي ۾ وڏي ثبوت گرامي صاحب جو ھي# طو يل نفصل ۽ جايجخ يي شاعريءَ حا فئي قدر ۽ رحيھا نات آهى » حيڪو پهر ډڊن ٽماهي ”يهراڻ"

3 يج ڪ ها ڪتابى صورت , اوهان جي ھن ۾ آھ ۾ لا شڪ تسم‎ ٣

2 ى وقت

ني

9 عي هڪ عظيمَ دم ہ با اهي“

گرامي صاحب متالي جي آخر ۾ لكيو آهي لم

”هن متالي جا باقي حصا» جن پور سنڌڏي حلأ٬ايكد‏ ادب جو تنفقصيا ي ى جائزو ورتل

آهي ۽ ان سان گڏ عر بي شاعريءَ جي حديد دور۽ فارسي شاعريءَ جىي جديد دوو ۾ اردو جديد ادب جي شاعرن مان اقبال ۽ جوش کان پوءِ واري دور جي چنڍ ڇاڻ ڪيل آھ ي۽ “ي َ ٻيءُ ة# صحبت پر پش ڪيا ويندا. اها ڳالهم گرامي صاحب مون کي ۽ ٻين کي رو برو بہ ٻڌائيندو رهيوِ پر اها صحبٿ ديس لن ۾ نصيمب لم 5 - ۽ ايد ان جو مکي., ڪارڻ اسان جي پنهنجي روايتي بي حسي # ني قدري : ي آهي.

اسين ڪوشش ڪنداسين تم اهي رهيل حصا بمِ ھمف ڪري ڇپائي سگهون.

سٻيف امف اق حسيفيى

ء-4-٣44)‏ سيڪر پر ي ڄام شورو ۽ نله سنڏي أآد يبور + 8

ڊيياڪي گً سچيتاكي : سحنو ڙر يُ کي سو سڱُو سا يو

حتاب لاٽا غلام مل گرابيءَ جي عم 1 فلسقىي ٤‏ نڪر خ گهري مطالعي تان پ.ط 9 َ‫ ٌ سم .َ‫ 99 3 1 1 ڪوبم سچان٬)‏ سندي انڪار ڪري نم سگهند و.». هو نم فقط اعليل پائي اھ عالم »۽ ثاغمل»

اه

فلمفي » سفشڪر ۽ يٿرر هو ۽ پر ٿو ھهڪ وڏو نتاد ڇڪ ويع مطالعي جو مالڪ هه »

. 1 هي صاحب جي ڏذاتث ۽ ٿا څٌحہ مٿ ۽ اخالاىن » ڪردار ح ۽ عليم و فشمل جي باري َ٬‏ 2

٣ 9‏ او 79 ھمعصبر واټقف هئا پر موحجوده دور حو هر پڙھيل ادا يب لا نا : حانً

ْ َ‫ ا 6

. ڏو . ھهو پڪ معقاص د وس٫ٿ ۽ سڻجو َا‎ 6-٣

هه

> يي ظ ني هن يچ .: پٻ يا

منهنجي ساڻس پهرين ب.الاقات ٽريننگ ڪاليچج فار ين حباد رآباد . کي » < ين

-

ٿو فارمسي پڙهأ:بند و هڪ عم آ2 نتْہن 5 سي حہمّيمت ۾ ڊ+ر تي ٿيو هاس ۾ ٻيا ڪيٿرائى لاڻن ادتاد ۽ مد ڪور صتاايچ جو ڳاٽ اوڃو ڪرو يا هئا ه آ]ن کان ڊو ت ِ گي رامي صاحب تال ڪرأح جي هو ٽل ., منپنلسل ڪچهريو ن نل اک ون هيون»

جتي ڪيترن . اديين ۽ شاعرن سند اس تةريرن ۽ نعبيتن مان ۽ درس ونّد ريس . فائد و سي و, رنو . مون ڊم ‏ ڪر راچىي ه رل وارن الهڻن ڪلاس ما صحبتن سال

اي يد ان ُ گيڍڻ جي را ٿام ورتي َ

گرامي صاحب ڪرترائي بقالا ۽ مضمون» ايڊ پٽوريشل ۽ ڪتاب لکيا آھسن . مهراڻ ر-الي توڙي شاعر رسالي ۾ سند س کيل ايڊ ينوريئل» اعليٰ سعيار > ٫ڌعد‏ وارا آهنء حڻ َ ٿي ڪري ڇپائڻ سان آن دور جي سماجي؛ ثثافتيءَ لساني ۽ ادبي حالتن» رجحانن 1 حو ين موحود ٿي وايند وه

مس مر ٿو الاو حسسمہمن حعقري» مل الاه وي - 5 ر< يو ب<ش يڻ ”کان سو أءِ 5 ن الياس سودر 9

”گرادن صأح<ب سنڌ ي» فارسي» ارد و مھ لي ر ادب < ناد <ي.. شڪ قداور

يب رئي ات جي ”رئ

شيخقصيت شمار ڪيا ويا آهنء سند س علمىي ۽ ادبي سربايو » سنڌ ي زبان ۽ اد ب لاءِ

هڪ بي با هآ اخ ادبي بورڊ پاران سنداس ٫ڀ‏ دثالا۽ مضمون چ ايد يٿو ريشل . ڪري » ڪتابي صورت ۾ ڇٻايا وڃن .

مهراڻ رسالي 4 رامي صاحب ”مشرقي شاعريءَ جا فني قدار ۽ رجيمانات"

جي عتوان هيمل ھڪ علمى الو لکيو هو نهن کي ھاڻ سنڌ ي أڂ بي ڊارڊ

ڪتابىي ي صبورت ۾ شايع ڪري وڏو هي قد ۾ ڎيو آعي» خلا اينڪ اھهو بقالو گهلو

کر اا ڪتابىي صورت ڇر شايع ڪرڻ گهربو هو .

) 2 (

. ن مقالي جي شروعات ۽ هن (گر اي ىي صاحب) نتاد جي وصت سان ڪئي آهي۔ نتاد جي - يه هن ان لااءِ شرو ري سمجچهيو ھو ڄو جو اي هلي هن ان باري ۽

وضاحت“ ڪئي آهي «ه »نن جي خيال ۾ اڄحڪلهم جي ني ذ٬وق‏ حمال ڀِ وحاڻ شيءَ

۾ ڪوب فرن نر ڪون آيو آهي. هْو لکي ٿو تم: ڪت ناقد ان جي راين - فتوانن حق امبمل تبحم آهي ناةد ان حعق

ضعف نفيل ۾ صعف مطالم»؛ قن کان محرومى شعرو شاعري جي ډ۾حہ ط ات

۽ ڪنايات کان نا آگهي۔" ۽ ص ح)

جڏ هن روميءَ ۽ حأد ى“ حافظ ۽ حام ڀارن جي شاعري بم آهي ڪر چچ الحماد۽ تم پوةِ اَڄڪله“ جي غريہبن جو واهغي الاه - اي تم سراا ڪاثئر آهن؟ اصل قابيل گرد ن زدنىي 1" آص 65 ز

ڳ رامي صاحب ۽<ي نظر »۾ ُا هڙن تاتدن اصل ۾ نٽڪو فن شاعريءَ جي «۱وسيم الا طر آف حأمع يٿ 0 آهي» ۾ ٽڪو ڪلام جي مراعات ۾ منطقي موشگائين» بيان جي تلف النوع سحر طراڙ بن ‏ عد بندين »۽ قوت يل جي بلند پرواڙيڻ »۽

مخاڪاتُ - ڪناياتٿ > ىي عرش ڊو س رساين ”کي ئي سہجهيو آهي" (٣‏

6 صاحب جيىي راءِ 90

77 : ي ء1 ان ٿا ... ء شعرو شاعريءَ جي فن ۽ آُنَ جي وسعت ۽ بدّد س ۾ عظمث لاءِ اھهه ئي

چوڻ ڪاه ى آهي ٌ مد هبي 90 ن جو وڏو حصو شاعريءَ تي ئي مشتمل آھي. انجيل» سام ويد ۽ گيتا شاعري آهىي" م) 3 رامي صاحب يو يھا يءَ جي وصاف چچ معنيلي بياڻ60 ڪئىي آهىي .ان کان پوءِ اخلاقى قد رن حون نما ًجي باري ۾ ليو آڻٿس خ “ہاجي قد رن“ جي ڇاڊ ڇاڻ ڪي اٿس ثأ٫‏ ڊل 9-00 يڳ امي صاحب) انگريزي شاعري» ترڪ اب دي» جامىي» رومي» حافظہ درد وي اقيال ڪج لب ...ني نتاد ان جا رايا ڏنا آهڻ . اع صأاحجب بلڍڪل صبحيح

قرمأيو َ‫ 7

”آدب ۽ احالاقيات هڪ اهڙو ٫و‏ وشوع آهي جنهن تي جنر ڄاڻ :ٿو هيت ڪرڻ لاڪ وڏ ي مطالعي جي صبرورت ًآهي. ان باب ۾ فن شاعريءَ جي د فترن کي آٿلائڻ جي ضرورت آهي » ج‫ ادنيا جسي هر زبان جو ادا ب اچ آِن حجو فن الا حظم ڪرڻ گهرجي ُ‫ ساڳئي وقتٽ شاعريءَ حون اهي مسٽشتٽرڪ روايتون سوڌ ڻ ُ‫ سمو ھڻ گھ رڃڻ » جي ڊاڏياءِ نان رايءَ َ٬‏ سلماتٿ ,٬‏ شسمار ڪون ٿ يون ه يو # اها تشماعري هند ي هسين..؟ خواھم ہمند ي » فار سي ي ھجي ٍا تن ربي» انگريزي څ< ي يا دريٽچ » روس-ي ھجي دا چہني» پنگاُ هجي يا پنجابي»

ڪيه ري هجي يا مه سرائڪي » (آص ڻم

لد 3(

3 رامي صاحب وڏي سمطالعي وارو صاحب هو . هو گهڻين ئي زبا ڻا وا انگريزي * ٻين يور ٻي ز بانن جي ادب جي ترجمن جو مطالعو چڱي َ طرح ڪيو عئائين ۽ انهن زبانئن جي علي اداب تى بم چڱي د سٽترس هيمس ه

گراني ضاخټ چف اغيالغ ني 00 بہم شاعر جي ڪلام جي مطالعي لاءِ شاعر جسي ڏهني ۽ فڪر يي ڪينيٹن جىڎ باري ۽ر دطالع:و ڪرڻ ضشروري آهى نن خيال ۾ر: ُ‫ ِ

”شاعءريءَ جي پوري عالمي دنفترن کي مطالم ڪرڻ کان پوءِ اهو ڏسڻ ۾ ايند و تم مٽشٽترڪ قدرن َ ۾ شاعر جي ذهني ڇِ نڪري بغاوت جو عتصر

"

3 َ ۽ زياداه اهي ُ شاعر ڪڏ هن ۱ رقيب روسيم جي ڙٌّ ۾ ڪڏ هن مڌ هي تيد س باب - ۱ ڙاهد ؟ ى آڙ ۾ ڪڏ هن ۱ميوب ۽؟ ۾ معشوق ڇ

آ ۾» ڪڙ ھر ۱ باغبان ؟* ڇ ڍَ صياد ؟ ڊا ۱ قاضيءَ شه ؟*

چين ؟ 5 يا َ‫ ڏهئي بغاوت کي ظاهھر ڪيو آهي ؟ حتاڪ يار جي ۱ زلف_ سياه - وا تابداز " کي »ہ پنهنجي ور جى ظلمت افزا نظام لاءِ

ڪناڀيى طور آڻي ٿو انهن ري ۱ ذام ؟* ڪ‫ 0 ڄ سڏ ي ٿو محيورب

جي ۱ جاه ذافن ٴ كين ۱ قيد خانو ؟ ڊم چڇوي ٿو ۽ نٿ س ايهر - عط| ؟ کي ۱بع ات ؟ سم ڪولي ٿو » سَ ڪڏ ھن دناعي واتي مت سم ڌرار 00

ان بيان کان پوءَ گِ رامي صاحب بيان ۽ انداز بيان تي روٽٹني وڌي آهي »

ِ‫ "9 ت هڪ / گ 5 سيم ى دۇ ك-

--

”۱ بيان ؟ ۽ ۱انداز بيان؟ ۾ جو لطيف فرق آهي ۽ اهو ڊہ قابل توج

هي ». اھ.و فقرق اسصبل ۾ انهن جي رد عمل ۽ شد ت تاثر جي پيدآوار

هي " + *

ھن ڏس 3 گرامىي صاحب مسٽهور لا ضيني خطيب "سيرو؟ جن بيان - ۾ انداز بيان

حم 9 ڏانو آهي _ ھن جي قفصأاحت ج‫ بالا څ#ت جو ذڪر ڪيو آهي . اعڙيءَ طرح .!؟ّ. . ھ ”= - ص غن ۽ ڍو ٿا ني خطليب ۱ ڊميسگٽيڙ جي اندازِ ببان جو حوالو ڏنو آهي.

انهن حوالن کان 7 کو ّ.- برامي صباحخب اد ب ۽ الا #ياتٿ ڪ‫ داد ھهيبيات تال ِيڍڈٽ ڪڪ؛د ىیي ۽ پنهنجا خيال ار ڪري ٿو ِ‫ لكى ٿو ڌم ۽

”هڪ طرف اد ب کي آن جىي سڀئي تعر يفن ۽ وصفن سان گڏ ۱ بيان ر ڌند

الا ات ”ٽي سا »يي بمهو٫ات‏ جي وج در 2 سلسلن اچي ٣‏ سايهونل بيهارڍديا تم يو آدب ‏ لا ڀاڄ ٿا

پ

اهوئي نمي آھ_ ټَ شاعريءَ کىي ۱ )ام العلوم ؟ قرار ڏانو راد ڏد: ان

ي ي .يا ٻ ُ‫ 1 ڪھ 1 7 7 تج و >- ان تن حل دنو ويو أى يع جيڪيى ڪڃڄ دميحسموس حڪري ۽ نا ھب ڪڪ سمأاچ جي خارحجى ڪج داخلى ٤‏ ڊډن ع

زْ تجير ن تي ٽوڙي ڏڪ بيان ڪري. مڪ نين لا 1 ڪُ مث انگيز قا ۾ تي رو حڪجي ۽ لم ڪنهن وتتي نغلام تان د ٻجي ۽ ٍکان حدار ڪري (اصن ‏ دا

1 َا ات 1 ُا 2 پٻ د راصل گرامي صاحب جي “#*ي 7 جو بدار ان تي نتعي تي اھي پوءَ يٻ يب يس وت ؟ 8 1 ي ھلي مہُرقي ار يءَ ني مٽتالن عِ دليلن سان رٽ ڪيو ڏس » گرامىي صا بت

ين تديد حيات ك ٿو بيان ڪڪ ري . يي ځوڄ اليل اھ رت سان لى ٿو َ

3 ټ اه شاعر هر دور ۾ پنهنجي ماحول کي تنڌتيد ڪي کعيک ھن ھر دور

۾ پنهنجي ساحول 07 ڪئي آهي ۽ دن يڪي ڪجه ٫سوس‏ ڪيو

أاهى » ان کي بدا ڪنهن رک أ َا جي بياٺ ڪيو آهي " ). أ3٣َآ”*‏ صضاخيت. ين اخيال مت باغي. ‏ شاعرن. ضشق سي ۽ اةطم نظر نهايت حادع٫ت ‏ وارو آھ . هو ۱ بهتر ؟ نائين مد ود نٿا رهن ٻر ۱ بهترين ؟ حى ڌا اش ند آهن » ھو حياتيات ٿي نگاه وين ٿا ۽ اهڙيءَ حأذٰت ۽ ۾و اآدي. َ؟ تال نٿا . ٻر آاآدام ”ان ڪجھ يرو * ٻ نگاه رکن ۾ پنهنجي ھن نقطٰى ين ى صاحب» س رومي جي ان مثال ذاريعى 6 جي ڪوشش ڪُ آھ. َ موحب ا*ولاٽا رومي ان ”3 <=و مثال ديو اي يرڪو ڏ ينهن .9 ٻاري 7 7 ڃ‫ اانهين ماڻھهن جبي تلاش پئي ڪيائين جيڪي عامو ماڻھ

ٴڀّ اب

اللب ا2 گراني صبأاحب فر ام حا! يٍ ۽

سوه ل فيضي - غالب جيى حوا! لي سان جّ اڳتي ھ هلى سنڌذ ي ۽ پٿتو) پنجابي ۽ سرائڪي ٻولمڍن چين شاعرن جي ڪلام = ي =هہالي سان۽ اهو سمجهائڻ جي ڪوشش ڪئي علهردارن لاف سيهقشت ڪلاميءَ کان ڪيم

مم

هاج

يک ععلار ۽ سعاف کِ)۽ حافظه خيام۽ حأہ مي خسرو»

اھ شاغر( لِ» اك شب ڃڄ 5 چي

ڇو ورتو آهي؟

پڙھند ڙن کي ياد هوندو تہ گرابي صاحب جي هن بىقالي ڇپڃڻ ”ان پوءَ ۽

يف ٣‏ 3 ڪيتري عرصي تاددن روز أنم احباون ۾ ڪھ بچاهھه ًا رسالن . ريحمت مل 9 و رھيو ۽ گرامي صاحب مل حو نشّانه د. م.فگفڈ هو گر امي يي ڪيترن ٿ ڊو د ه لقن سال ياد ڪيو و مود دگ رامىي صاحب» هين ٣‏ جمي آحڅر ع ديءَ مق جو ث

هو سارو بحث» مد ت ڇچند ڄاڻ ھن ڪتاب ۾ ص*يھي طور اما ل ڪرڻ گهربي همين

تہ جيئن ٻنهي طران جي را بعلوم ٿي سكفي ها

) 5 (

سڏ ڪور اخبارن _- رسالن ۾ ڊبمٿ جو نقتطو د راصل سنڌ ي زبان جي حد رد اھ ريءَ جيى ډٿرحبل عم مفهوم کي سمجهڻ هو ۽ حد دا سنذ ي ټاڪ؛ ريءَ جي 27 قد وڏ

- رجحانن کي سمجهڻ هو ۽ ٍ پوِ انهن وصفن ۽ وا تن جي اڌار ر تي؛ خصداشا شيڂ اياز جي َشاعريءَ ۾ فنى قد رن» نڪتن ۽ رححانن کي سمجهڻ هو ۽ ڇاڪاڻ ٌ گرامي صاحب د راصل شيخ اياز » جي شاعريءَ جي تتابلي مطاالعي لا عربي؛ فارسي؛ اردو. ٻنخان کي

25٣‏ ريءَ مان ٺم فقط مثال ڇونڊ يڌ نا آهن» پر انهن زبانن جي شاعريءَ جى فٿى قد رل

ڪي ۾ سنڌڏي زبان <

2 1

ّ. سر شا رن خام لطف »۽ سچل ُ‫ ساميءَ جحي

ٻين زبانن جي علم اد ب وائڻنگر» سنڌ يٍِ زبان جو عام اد ب پڻ اد ب براءِ اد ٻ ڪ اد ب ڊراءِ زدڏذ يُ جي نظرين ۽ انهن 3 جي طرقدارنٽ جو حامي رهيو آهىی

07 صاحب خالا نڪ با هڪ وڏو ديئي عالم پڻ هو ۽ بدا رسن ۾ تعليو اي( ڪئٿي َ ھئائين؟ ترآن» حد يٽ فقه جو 3“ آڄچاڻو هو ۽ انهن موضوعن تي 9

جا ڪلاڪ ڳالهائي سگهندو ھو ۽ تقرير ڪري 9-3 سو ۽ بحث سباحثي ۾ ڪنهن کان شڪست ڪو ام ف.ن 9 هو ۽ يہ 5 وقت اي اد بيات جي تاريخ ميدانٺ حو قابل يي بم هو » هُن مشرقي زبانن جي .3 ڪيو هو ۽ ان جي نني تدرن جي ارتقا جو - ڪيو هئائين ۽ انهن زبانن جي شاع ري ح ن.دار اڌار داورن ”1 بد لجند 5 قد رن رجحانن ج لارڙن کتان سواي هر د ور ۾

ان ڏمل 1 حً نواڻ جحو اونهو أڀياس ڪيو ھئائين ۽ ان ڪري راهن صاحهب سء

صٍ ا ټ - . . جي ڪتاب گھر ي سۇچ)؛ فنفڂڪر ڪ‫ مطالعي .جو وڙ اهى ٌ اڳ رامي ٣‏ سان أنأئ. ان ھن ڪري 0 ها حا ھن ھن ڪتاب جي ." 8 سڪ ۽*ى ر اختلافي ہ ٿا لا ڃِ حون پڻ شامل ڪيا وڃن ها 2 <ہنن پا ى نظر يا ڍو هدالہ ون َ جي 7 اڃن ھا

ڇاڪاڻ تم گرامي صاحب پنهنچي دبةالى ۾ - ڏيند ي فرمائي 1 7|.... » 1 * ك 1 . : ټ 5 انهن شاغرل (حن جي ڪلام حا سثال 8 ٺا انس) مذ لحہمب عحھ ملت ۽ شيڂ 5

زاهد» ڪثر ۾ ايمانِ دير ۾ ضعبي لاءِ جو ڪجه يم چيو آهي۽ ان ڀر

‫ِ

کگک ڄُ 7 ٍ. .4 اڪ ټَ َ‫ ٍ بغاوت جي سا ٻى ڙر وايت اھ هي“ آهي متا شاعر اهل ايمان تي هئاء۽ ڍر سل لي رد عمل ِ شد تر تاٽر ان دذ ھبي ۽ :سد د آبييز تعلير جني خالاف هئا

جن حا علمبردار يد هي ماٿٰهو هئاء حن جو قول هڪ ٿہ عمل ٻيو ٤‏ جي اخلاتىي طور داغدار هئا۽ جي «ٻاهر زيب زبان سين اندار هچارو' جي مصداق هئاءِ انهن جي د ينداريءَ ۽ رھز گاِ ريءَ» مڪاريءَ ۽ عياريءَ جي پردي ٬ى‏ ناهن. ڪننڊ ټ. هاغ رن ڪر امان دايز آ. ڪه 1 بلڪ حق تغالير تالير نڪٽم <ہني ڪئي آهي. انهھن پور اي شاعر عالي آهن تم عارف بم آهڻ»

) 6 (

يم آھنڻ ڏسم تين ٿم آاهن؟ فلسفقي سم آهن ڌم 2 هي سم آهن » ر

کا ٿڪ 6.0 اسر - ٹہي مت ڪ‫ ٿہہہتٽ جہى خالاف سڪيئي الاقم طور بغعاوت ڪري

ڪا ن!"

صه 5 =

ران اصاجمي -. لاءُ سوال ٿو پڇى مء

َا سلسلي َم ح يت وڏيڪ َ‫ ني شاعرن جو پيرايم“ بيانٽ پڻ سحّت آھ هي »۽

تاهي ڪي ڪ 7 5 گآ آمي # ٽڪ ۔ ڪڃچيه يي يي كڻ بل رد ن رد راو دم دو ويو هي - ر

ڪنهن کي جار - 02 رأٿم »۽ »+ر رل ڇڪ لادد ھب ۽ اچ ڍر ۾ مامد چيو ويو

اهي * ان جي ڊرعڪس انهڍن کي ولات ت يز دانهن دنسوب ڪنديِ

ين اهل ِ خر جي ممہمف ۾ شھار ڪيو ويو آهي ۾ اڄ ڪنهن يي حراتث آهي جو عطار ۽ روبيءَ » جامي ۾ خيام ۽ شاهم ۾ سچل لاء8 ڪو ڪفرآبيز فتواً ڏ يئي سگهي ۽ اڄ اقبال کي «٣ترجمانِ‏ حققت' ۽ حافظ کی السان الغيب؟ سڏ يو وڃي ٿو ۽ سچل کي اسر سست' ۽ عطار کي بقول سچل خدا"» شمس 3 وي نور مطاق ات سڏي » حالائيڪڪ علي ٌُّ ڪلام جي ماهرن

تمريزيءَ يىٍ ر يٍ ف ج وٽ انور مطلق' فقط تال “اليل جي ذات والاصفات ئى آهي »۽ ٻڻي ڪنهن لا ڃ

اٽين چئي نٿو سگهجي" ڳ۱)*

رر ََ پٻ - ۔« . 11 بتول گزامي : "-ن ڪر صريح تي ح4 ھن سم روسيءَ بيان ڪيو اهمي ََ

لا ريءَ جي آرڙ ُ٬‏ اق آهي » تنهنڪري ۱مراعات؟ ي لحا سان نٽڪو ڪفر اهي ڪا الحاد > اٺٽ طر ح دثنويءَ کي «اھست قران در زبان پهلوي' بہ چيو وڃي

"٣‏ رص رر).

گرامىي صاحب ڍڄ نهنجي هن بتالي ٴ« مملن ت سولویين تي حہ نيد ڪئي _- ان مان أنين ٿو لڳي ڌم ھن ڪنهن معبلدت تيھعث يا ڪنهن حلقى د وشن ش ڪرڻ * تن چاھيو ٤‏ يا هن پنهنجىي مها جي؟ خْ نا جي ٿڪ مقبمول جيىي با ۾ ٿکڻ اي ٿي؛ نہ تہ ھن ڌ کي پنهنجي سوضشوع جي سسلي ۾ ارتي يي هو 5 سشرقىي شاعريءَ = فنى تد ون -=- رححانن جي حوالى چان اڌل اج يئ <2ا ياه شاعريءَ

حق ان ودقتٽ خلا نييم »

اي اه سردار علىق شأاشم ڊ+ين نتادان ڪڪ شاعرن» رامي صاحب ى نهني لد حجو

رر 1 دگ( اك َ 57 ٍ يت

حيخن نم 7.4 جو داد ھي الد جى راشم اپ اڙ نِمُالي قش دا ڪرن»

ڏ خ 8 2 ۽. > ۾ أدً* . .1

ننهتڪري يئن ھر *فرعون لاءِ سو يل“ تيئن ڪي سيواد ۽ بيذ وق سان لا .* : 2 . اه . 56 1

يا اهڻ َ جي پنهنجيءَ ال سان بل لش جو 2 2 ھغي ٿا پر الاول.# نا جه حم

) 7 (

_ِ- ”سي ڊم ھجڪ سهممب اهي جو و اتلاديد ا!رحمان؟' بنجي ۽" شہطان جي پو نلكن ين

پويیان ڦُٽ لميثت. ندو: د 0 ٿا وين . صوفي َ‫ رن جي پوزري شا رت ان رنگ ۾ رنگيل آهي ۽ جيئن سچل چو آھي ۽ ذ ڪٽ ِ مالا جي ٺُوڙهم ۽ قاضيءَ وارو مہصلو؟ (رص ۽ ))

بهرحال سلا جي خلاف گ امي صاحب ٻ صثحا.لکيا آهن.

انسان ۽ ا.دان = ي زند گيءَ جو دا خہمف ۽ انسان دا

؟ رامي 0 ٿا * ن مثالي 7

هن ڪا :نات ۾ متام ڄِ _يتمت بيان ڪنهد ي ار <_ اي سهارو و وڌو آهن. ڇ‫ آ0

دّ

ڏس 7 عاآايہم اقيال 1 ولا ڻنا وو ومي 1 ألط. ۽ ايو سن ڇر ردونينگ حا حوالا ٿي - ھن شاعريءَ جى تختلف پهلوئن جهڙو وڪ ۽ ماحول جي ترجماني ؟ ذاتي واردات « ۾ أهمٿيا: ٬ٴڄ‏

مجازي عشق َ ڪيفيات ۽ بلڪ الافلاہڪ تائين رسائي » دا در و حرم پور فرق

۽

زد ڪ‫ عباد ت ۽ مد ھب - ملت ايتياز ِ‫ فرق ۽ أاسا لٿ ۽ د ہت ۽ اخوت »۽ مساواثٿَ

ٴ

.ْ٫‏ گ

خودي » الاھهيات ۽ خعدا جي وحدائيت جا رأز ڪ‫ ا-رار» عرانً نمس -- آگاهي ۽ سر ۱. ڪامل ڇ 3 يئ ۽ ري حسہن 7 الغرض لا شاعرن انساني حياتث۽ ڪائنثات». باقي ن ڇڏي 5 وت

”ران صاحب اڳتي شاعريءَ اڪنفر' وارين ڳالهين جي ونباحت ڪئي آهي-

هو چوي ٿو مء آ”شاع. ري 7 ڪُر ۽ <ہنون بت عشق حا ڪنايا ڇو پيدا ي 7 "٣‏ ان مموال جي تفصيلي وضصاحت ڪي ي اس . پْچ؛ ين وضاحتي بيانَ لا ڳ رامي صاحب دز پل خ نا آاھغن ۽ چوي 5

9 جي تاريخ کي سمجيڻ لاءَ ھدد ۽ يوئان ۽ عرب چڇ ايران ۽ معار خ عراق ڪي ۇٴل ٤‏ انا رن کان ٽي »۽ اڄ تاڻين پورو 23 7 ڪرڻ جه ۽ اھ ٌ,

آثار َ 0 مطالم ڪرڻ ضروري ک۔چ . اهو سارو خ فار اسان جي حاد بات ع ڂيا لات جو ترجمان آهيٰ . جڏھن

ت اسانب: خو تططن ھڻ خدا يت دو ر سان آهي » تنهنڪري اهو د فتر پاريت

هي » ان 00 ٻاٽپيل “9

َکان سواءِ ڀراڻا نوشتا خْ ڪڻتا »۽ ححبِثأ

اسان جي طالم ناش کان بعيد نم آهى # غير ضروري بمِ“ رپ). گرامي صاحب اڳتي لکي ٿو 7 ”تاعرن مععراب بخير ۽ زاھہ َ٬‏ شٿيڂ جي مور ڊيياڪيون ڄ تر ڪيون آهڻ چ۽ جنهن ٽوخ ۽ ديد رنگ ۾ ڪثر جا ڪلما پڙهيا آهڻ ۽

‫َ

تن جي بار ٻار د ھرآئڻ جىي ڪا خاص ضبرورت َ آهي » جا لا ڌم عملى طہو

(ٴ)(

اهي شاعر أمہ ام سال رادڊسّم رھيا >5 صاحب عليو ساڻهن 7 شماز ڪيا وڃچن

گرامي صباحب وي ھصد تي اچڻ لاءِ ڪي سوال ٿو ڪري: 1 3 جهڙي ڳالهم اها آهي ڏم ان ڪر < الد دوعيت ۽ باھيت آھى < ار ٴ؟ سيو جي شاغري ڪهڙي 0 ى ترجمان يڀ اڪ اھا شاعري اآسان جي ذھهن ۽ فڪر تي ڪهڙا َ قش

٣ي‏ ي 2 « وجهڻ گهري 1 تاڪ اها ڪافرائم شاعري اسان تائين استعاري ۽ تمثيلء ماه جڪ نأاہىي ى. وسہيلي سال پهچائي ڇڃو و ٿو 5 خاضص طرح 1 ٣‏ 1

. ٽي ”0 اردو ٿو سنڌ ي شاعري ان يم ڍ مُچڄہ نڇ ءَ ڌرار ّ؟ ڌار ٽي وزن قائو رکيو ٿي جي

ٻپ(

هج مرحوم نهني ھن ساري ديحسہمتٽ 9 حتايو سي ٿو ڪري ۽

کا روت" . پ.. . ٍ . ٿورن لفظن 7 ان جح هو جو اب ّما اهشو اهى مم اهو پهلو مل هب جي

لا آهديرز گرفقت ۽ ہذهبي ماڻهن جي رد باڪارانم ڪ :الا نم روش جي رد عمل

٬‏ پيدأ ٿيو اهي اھا شاعري ازاهد بت "* تي بيشمار <مان ڪندي جذو وئي ڇڪي اهي * ان کي مان «اثات ؟ جي ستا لي 7 يئين پهلو ؟* ٿو سڏيان"

۱ - ور 1 7 1 اهڙيءَ شرح امن صاحب جي واءِ 7 أنهن سڪ ين سشاغرل جہى ڪ اراو ۾ ..* . .1 * 6 تب خر کي طٰٳوو ڪجهم بعغي ڪڇ ظاھر پرسٽيءَ خالاف ناله دنر اچي يي . اھهڙن ”1 ٍ ٌ ٴَ - ٿا 0 ّ ت سح سهڅت گير رفت كين بي مد عنولل ڌرار د ڍئي ناو سگهجي» ٿڪ ي آهي با أخلاق روشن

نين .3 ھر د ور ۾ سليم ڪيو ويو آهي

جى ڏاڙهيءَ سالنُ ڃحهّو آهي ڄ ائم نداس

1 ”2 2 پا 8 1 ! ٴٌ ُ‪ پِ 5 ڳڙي اڇالڻ ۾ لين ڪو روحاأ ني حه يو صبل ني . اهشي ڍڪ سسيرٽ ۽ زاهد ڪر نّ

.

المن کان۽ أحه ڪن ڊرو ڪ ديعما »لال کتان ود ڍڪ ديندار يڪ هئا ۽ ڀا

ڪل کل ڪه حأظلھ خسدر خر حاھه ٍ لط نل ج خواحم اراو ويا جمي ان س يحمل تمھ ور . ٍ هي 1 9555 “.

ڪر پرستيَ ڇه رهل شڪٽيءَ تى يڻ ڪو داريد هد حن نڇ سڏ ڻ لاءِ تيار اھي؟

.: ر(صس يي ڄ)ه گرا ٬‏ ڪڪ تال ع ان چڪ اد .هه دا = رگ بيط ات ٽڪ 6 جو ھر هم الخ وزي وري پڊ هھڻ جي آ يا 9 8 ص شرورت اھي خاص ڪري انهن اديين» شاعرن ۽ صاحب علم د وستن کي» جيڪي :تاغر يي جي هر پهلو دا لم شاعر جي ڊ2 غام ۽ مل - فلہفي کي سہههڻ > سگهم

- ک 1 8 ّ -=- 8 ا 5 1 ”0999 3 ڄا 27

٣ 1 3 5 2 1 1‏ رن .5 جيڪي ڊمرادا أ ‏ ڪي مت حبرف و| جع قبمخلي ڪرل حا دا 3 6 آھن» ," ما فلز + ڪي لا انا يآ ان 7959 يآ !ااسرال ط آ.ه

9 ڪا ڪڪرل تج ان ون مال لام ٻځي »ڻ چين هد سن أ هي ۽ حاحال 5

) 9 (

گرامي صاحب هڏ ھب شاعريءَ۽ شاعرائم سوچ؛ شاعريءَ جي فن ۽ رجحانن 1 تجزيو ڪيو آھي ۽ البت جيئن اب پو عرش ڪري آيو آهيان تم گراني پنهنجي ھن متالي جي مفهوم ۽ آخري نتيجي لا ۽ پوري خاڪي کي تي اڳواٽ سوجچي»؟ نتيجا سامهون رکي؛ پوء يي شروع ڪيو هوه گرامىي صاحب ڪو هڪ جملو هڪ ڪتاب مان ۽ ٻيو جملو ٻئي ڪتاب ان ثڌل ڪري؛ پوءَ انهن ٽڪرن کي سلائي نتيجا ڪونءِ ڪڍ يا پر هن سندس پسند يد ه شخصيت ۽ شاعر جي ڪلام جي اونهي اڀياس کان پوه» آن جي نظرين» خيالن ۽ سوچن تي ٿيل تنقيد کي ويچار هي آڻي» هي سارو بىانڊاڻ بنڊيو ۽ هى متالو لک يو هن ندڌدا يا جي ڪللاو ۾ بيان 0097-09 ۽ نڪتن ۽ خيالن ۽ نظرين جي تحفظ ڪرڻ لا روسي, جامي۽ سعد يِ حافظ لطيف؛ سچل؛ سامي ڇ اقبال جي نظرين» خيالن ۽ فڪر کي ال لو ۽ ”بچاءٌ ۾ ڪو آندو آهي. انهن 99 ڪلام سان مثال بنڊاو ري آهيء۽ ٿلهو ٻڌ ند و ويو آهي ۽ اي هلي آن ٿلهي تي عمارت جو ڙي» آُن 7 تي رنگ ذا دم ڻ کان پوءِ؛ پنهنجي شاعغر < ي ڪلاو مان مثال ڏ يئي» پنهنجي مفهومِ ؟ي 7 ڪندو ويو آھي. مون جيڪو نتيجو ڪڍ يو آهي» ان . جي شروعات لاءِ» گرامي صاحب آيام جاهليٿ ۾؛ عربي شاعريءَ < ي باري ۾ لکي پنهنجي بحث ۽ دليان جي شروعات ڪئي اڙي هو لکي ٿو : ”ان د ور (ايامِ جاهليت ۾) جو ڪلام فحاشي ۽ عريائيت سان ڀريل آهي» تاهِ حضور عليہ الصلواة والسلام" جن جي دور ۾ توڙي خلفاَ راشد ين جي دور ۾ توڙي بنو أمي ۽ بئو عباس جي د ور پ۾ِ اها شاعري محفوظ رھي؛ ان تي ڪابہ شرعي يا قانوني بند ش نہ وڌي و يئي. اڳتي هلي بحد تن ۾ مفسرن جڏ هن قرآن ۽ حد يٿ مان احڪابات ين مد و "ان ۽ ,درتب اع شروع ڪيو ۽ تڏ هن بم ايام جاهليت >< 1 کي عربي لغت لا سئنل ۽ معيار ڪري استعمال ڪيائون چتانڇ“ متقد مين توڙي متاخرين جا سڀِ تفسير آن دور جي شاعريءَ جي سَنّدن سان جنجهيا ٻيا آهن؟ (ڄم)ء ھن سلسلي پر گرامي ً2 «اسرا# اليس" جي شاعريءَ طرف ڌيان ٿو ڇڪائي » جنهن کي اب جو ٫ؤرخ»‏ عربي اد ب جو ايام ث ڪوئين جنهن عربي شاعريءَ ٿي نيون صنفون ڏ نيونء غزل جي ابتدا هن ڪئي »۾ عورت کي هرڻ سان تشبيه ڃ گهوڙي کي باز سان تشبيه هن ڏ ئي. پوءِ «۱طرض" جو نالو ٿو ٻڌائي. ان کان پوءِ عمرو بن ڪلثوم جو نالو ٿو کڻي ۽ پوَ حارث بن حلزه جي ڪلام (قصيدي ) جو 1 ٿو ڪري؛ جنهن ڏاچين جي حسن و شباب کي عورتن جي انگ انگ سان ڃيق آهي» ۽ ۽ نهاڍت فحش گوئيءَ ‏ عريائي ء٤‏ سان نتشن نگاري َ ڪند يي تشبيب کان پوءِ

) 10 (

عورتن سان رئدانہ محفلن؛ ڇبڙ ڇاڙ ۽ اختلاط تي پهچي ٿو. اھڙيءَ طرح ٻين شاءعرن جا نالا پڻ ڏنا اٿس ۽ انهن جي شاعريءَ جا بہ مثال ڏٿا اڻين. گرامي تٳ؛

اسلامي دور جي عربي شاعريءَ حا بثال ۾ ڌڏ ٺا آهن . عربي شاعريءَ ”کان پوءِ گرامي صاحب فارسي زبان جي شاعريءَ يمان مثال ٿا آهن. فارسي شاعريءَ جي حوالي سان هن (گرامي صاحب) تصوف جا وضو ع بياڻئ ڪيا آهن جن ۽ وٴخڌ ات لو 24۽ الاهيات جي بيانَ جي دليلن طور رومي خيامِ جامي َ‫ فارمي زبان جي ٻين شاعرن جي ڪالام مان مثال ڏنا اٿس ءه ان کان پوءِ اردو شاعريءَ ان مثال ڏ نا اٿسء اردو ”0 سلسلي ۾ گرامي 9 لکي ٿو : ّّّ- شاعري پنهنجي قن هيت جي لحماظ نان توڙي دوجو ۽ مواد ى اعتبار سان ۽ فارسي فن ۽ موشوع جي اصدالر با يت آهي ‏ حڏ هن تم 9 زبان جي تعمير ڄ تشڪيل» پيدائش ۽ ارتتا جو تعلق »۽ سڀ کان زياد ه ۱شاهي دا ربا ؟ سان آهي » ٽي ان زبان جي شاعري ڇ۽ فن جي

وابستگي ‏ آراستگي » ۱د ربار شاهيءَ ۽ سان واڊست رهند ي آئي آهي- ارد و شاعريءَ ۾ اهي ٴ ثفارسى -- وارا مصليماتٽ ۾ 9 ڪنايات ۽ اشارات نتل ڪيا ويا اهو ئي هڃر ۽ وصال» اهو ئي رل ۽ ابٻرو ۽ اهو ئى َّ ۽ اهائي بلبل! ڇنانچ؛ اردو زبان جو تغزل ۽ تصيد وء مثنوي ۽ نظي» مطلب تم سڀ اصناف سجن فارسىي ٴَ مان مستعاز 3 آهن ارد و جي ابتدائى شاعريءَ جو پورو دفتر »۽ ان رنگ ۾ رنگيل آهي" هڪ)“ ُ‫ گرامي صاحب اردو زبان ۾ اهڙي تتبم ۽ تقليد سا ڪيئي سبب ڄاڻائي ٿو . آنين مان ڪي ھي آهن : ”اردو زبان» سزاج جي حيثيت سان ۽ افارسيت* کان گهڻو متاثر آهي » ان جي مقابلي ۾ ۽ پنهنجي وطن جي هند ي ٻوليءَ ۽ ان جي اد ب سان سندس ڪوڊم واسطو سم آهي » ٻيو تم دربيارن ۾۾و باڪمال ايرائى عالمن ۽ شاعرن جي اچڻ وڃڻ » چ آير ائي علوم و فنون جي اشاعت ۽ فروغ جي ڪري ۾ َ“ شاعري زياد ه تر فارسي اع ريءَ کان ان: ين آهي ه ان بان لازمى طور جو اهو ٿو نڪري َم هتي جي عالمن ۽ شاع. رن ح ي ڏهئي » فڪري » لماتي ۽ بياني ڪڪ يفيتث ٽي فارمى ءَ جو 1 اتر ڏيو هوندو ۽ حو سندنَ جخء.ڈ 8-0 تائين مسلط رهندو آيو آهي" هڪ).

گراتشن صاحب أردو شاعريءَ ى صئفن جهلاوڪ عم زل »۽ نظ نظط ۽ ويند ي حد يد اردو اد ب ٽي ب لکيو آهي ڪ اهڙيءَ طرح آهستي آهستي 2 مہغزل يو تي پهچڻ اراڪ 9 ويو آهي » ڪنڍا ۾ ڪرڙ هٽائيندو ويو آهي ۽ د ليل ڏيندو ويو آهي ۽ ۽ پنهنجن پڙهند ڙن ِ ”کي ذهني طور تيار ڪندو ويو آهي ‏ ڇاڪاڻ ند سن

) 11 (

ا0 ڪئي هي صاحب هڪ َ 397 با منصف يعٿنى سنڌ

‫َ“

جي عوام 25 1 پنهنجي «اصيل * (مؤڪل/011686 ) جي صفائيءَ ۾ » مختلاف دورن 9 ڌار ڌار اد بى ڪورٽن ۾ » دنيا جي وڏن وڏن شاعرن ح ىح ڪلامو مان مثال ڏ پندو ويو آهي ۽ ۽ ڌار ڌار زبانن جي اد بي ڪورٽن جى فيصلن جا حوالا ذٴيند و ويو آهي » در ى (اصيل' جي صفائيءَ ۽ ۾ *دقد مي" جو بنياد ٿاهيندو وهيو آهي تم جيئڻن هو هن َ يعتي پنهنجي اصيل .* انهن د ليان » حوالن ۽ مثالڻ جي آڌار تي آزاد ڪرائي سگهي ۽ الزامن کان بري ڪرائي سگهي .

گرامي صاحب اردو زبان جي جدايد اد ب واري پئرا گراف جي ابتدا هيئن ٿو ڪري:

حد سل اذ ب ۽ هن دور جي ات و ى مسئلن مان ھ مڪ هو مننئلو بنجي ڇڪو آهي ان سلسلي ۾ سواټت ۽ ۽ ميخالفت پر ڪافي طوو لکيو ويو آهي- مقالن کان سواءِ ڪيئي ڪتاب پڻ تاليف ڪيا ويا آهن ۽ هڪ ٻئي تي فتوائُون سم ڏنيون ويئيون آهن ه ڪافر - مأحل سم سيو وسو آهي - عريائيت ٴ‫ نحاشيءَ جي تهمتن ۽ الزامن لڳائڻ حون وارداتون ڊم 5 ىي گُذريون آهڻ - آيتري نڪري « تنقيد ي ڪشمڪش کان پوءِ اد ڊ ددم بتديءَ جو ٿيڻ لازمي شبرط آهي . اڄ هڪڙن کي رجعت ”يسل 1 وڃي ٿو ۽ ٻين کي ترثڻي پسند ۽ ٻني گروهن حا نمائند| نتاد هڪ بي جي ادب ۾ فن متعلق عجيب غريب موشگافين کان ڪمِ داي ڇڪا آهسن » پاهنجي دعوييل جي ثبوت ۾ د ليلن جا انبار لڳي ويا آهن" رصن سل ڻه,)*

اهوئي د ليل گرامي صاحب سنڌي زبان جي جد يد اد ب جي سلسلي ۾ ڪو آڻي» پنهنجي م ڪل ۽ سنڌي زبان ۾ اد بي گروهبند يءَ للاءِ جواز طور ڪيو آندو آهي « فرمائي ٿو ۽

”ٻنهي گروهن جي نظرياتي ڪشمڪش کي مطالم ڪرڻ کان پوءِ ٿگڌي دباغ سان ۾ بلڪل غير حائبدارائم انداز ۾ سوچيو م پوءِ معلومِ ٿيندو تم ترقي پسند اد ب ۽ اديب ڪن غلطين ۽ لفزشن» شابين ۽ اوڻاين هو ند يي ڊم ھهڪ سثا ى آدارضش ڏانهن جد وجھد ڪري رھيا آهن . انهن جىي حروڪت لڪ اي نظر انداز ڪري نقو سگهجي » انهن جي بثابن ۾ »۽ قدامت پسند گروھم اڃا تائين مغل د ربار سان وابست آهڻ۽ اڃا تائين اهي ئي علابتون ۽ اشارا آهن »۽ اهي ئي استعارا آهن ۽ اهي